• Don Dlamini

  Monday to Friday,

  21h05 - 00h00

Don Dlamini | Monday to Friday, 21h05 - 00h00

Inqola Emasondosondo

Inqola Emasondosondo uhlelo lwasebusuku, emva kweziphithiphithi zosuku, kuba isikhathi sokuhlala udlinze ngezinto ezahlukene ezithinta impilo.

Siphethe ezamadoda lapho sisuke sikhuluma ezithinta umuntu wesilisa nazo zonke izinto ezimshayayo njengomuntu oyindoda.

Siphinde sibe nezihloko ezinyakazisa umuntu ongaphakathi kanye nesimo sengqondo ngoba abantu banqoba kuqala engqondweni bese beyanqoba. Siphatha nezabashadile lapho sibheka izihloko zokuhlala kahle emshadweni. Imishado iyahlengeka kuthi abebengasabhekani bayavuseleleka, bahlale phansi balungise izinkinga. Njalo uhlelo siluvala ngomthandazo sithi let God be the last one to speak to you.

Mmangaliso Zuma | Monday to Friday, 11h00 - 14h00

Kwelethu Ikhaya

Kwelethu Ikhaya siyakhana futhi sinikeze umlaleli ulwazi.  loluhlelo luqonde kakhulu kwintsha esuke isemakhaya engasebenzi, nakubantu besifazane njengoba sibuye sibanikeze okanye sibafundise ngezinhlobo ezahlukene zokudla nokuphekwa kwakho lokho kudla. Sigxila emindenini, kakhulu ukugqugquzela ubumbano nokuhlalisana kahle kungabikhona ingxabano, nokungaboni ngasolinye.

Loluhlelo luvuselela uthando emindenini. Maqondana nentsha engasebenzi ehleli emakhaya sibhekelela ukuthi ingazithuthukisa kanjani, ngalokho siletha abantu abasemkhakheni eyahlukene abasuke becebisa ngezindlela zokuthuthukisa entsheni.

Kanti siyakhuluma nangezempilo ukuhlomisana ngolwazi ngezifo ezithize ezihlasela abantu emphakathini ukuthi bengazigwema kanjani ukuze bahlale bephilile.

Siphinde sibe nabeluleki bezezimali abaqwashisa abantu ngokubaluleka kokonga imali nangezinye izinto ezithinta imali. Siphinde sibe nemidlalo exukuza umqondo nephinde igqugquzele abantu ukuthi bahlale befuna ulwazi.

Siyakhuluma nangezindaba ezisuke zenzeka ezweni ukunikeza umlaleli isithombe sokusuke kwenzeka ngalesosikhathi. Kanti nabanezimoto abasali ngaphandle, lokhu sikhuluma nangazo ukuthi kumele uyinakekele kanjani imoto yakho.

 • Mmangaliso Zuma

  Monday to Friday

  11h00 - 14h00

 • Nkululeko Duma

  Monday to Friday

  07h00 - 10h00

 • Simthande Myeza

  Monday to Friday

  07h00 - 10h00

Simthande Myeza and Nkululeko Duma | Monday to Friday, 07h00 - 10h00

Vuka Nathi Breakfast Show

i-Vuka Nathi Breakfast show-isidlo esigcina ingqondo yondlekile. I-Vuka Nathi ihlome ngezihambeli (guests) ezikuqeqeshelwe ukufundisa noma ukukhuluma ngezinto abasuke befundisa ngazo umlaleli kwizingosi ezahlukene. Izingosi zohlelo lweVukanathi ilezo ezishiya umlaleli efundisekile futhi enolwazi olujulile ngezinto ezahlukene. Kukhona ingosi ethinta ipolitiki lakhona siyithatha ipolitiki siyibeke ezingeni lomlaleli ukuze ezoyiqonda futhi ashiyeke enolwazi ngezindaba zokubuswa kwezwe ngendlela esezingeni lakhe, kodwake futhi ipolitiki ayikwazi ukuzimela nje yodwana kodwa uyadingeka umnotho ukuze lizobuseka kahle izwe, ngakho-ke sinengosi ethinta ukuphathwa nokusentshenziswa kwemali ngendlela lakhona simfundisa umlaleli ukubaluleka kokonga imali nokumnika izixazululo zokungacwili ezikweletini.

Noma ubani othinta ezomnotho akakwazi ukushiya ngaphandle amabhizinisi ngoba phela yiwo adlala indima enkulu ekwakheni umnotho, ngakhoke sinengosi eqeqesha iphinde ichushise umlaleli ngezindlela ezingabasebenzela njengosomabhizinisi abasafufusa Kanye nalabo asebenesikhathi bekuyo indima yamabhizinisi. Isimo sokusebenza komqondo (mental health) siwumgogodla wempilo yomuntu, uhlelo lweVukanathi lunesibopho sokufundisa umlaleli ngezimo ezingajwayelekile nezinganakekile ezingalimaza ukuphila nokusebenza  kwengqondo yomuntu kwingosi ebizwa ngokuthi i-Mental Health.

Ukudla esikudlayo kunomthelala omkhulu ekusebenzeni kwemizimba yethu Kanye nakho ukusebenza kwengqondo yethu njengabantu, Ingosi ebheka nefundisa ngokudla ingenye yezingosi ezisiza kakhulu umlaleli ekutheni azi ukuthi ukudla akudlayo kungamlimaza kanjani ngokwenqondo yakhe nangokumzimba wakhe la sisuke sithi khona idla ngendlela. Kubalulekile ukudla kwenyama kodwa nokomphefumulo kubalulekile kakhulu, I-Vuka Nathi yenza isiqinekiso sokuthi umlaleli uyawathola amazwi abuyisa ithemba nakhuthazayo empilweni nasemphefumulweni wakhe. Ingqondo idinga ukuhlezi isetshenziswa ukuze izohlezi icabanga ngokufanelekile, ingosi ebizwa ngokuthi Isiqengqe, yenza ufezeke umsebenzi wokugcina ingqondo yomlaleli ihlakazekile futhi icabanga njengoba kulengosi umlaleli ebuzwa izinto ezidinga ube ngumuntu ozikhathazayo ngolwazi.

Saziso Dlamini | Monday to Friday, 15h00 - 17h00

120 Drive

Kwi 120 Drive, sikondla Ngolwazi sibheka Ezomnotho, Ezase Africa, Impilo Yomqondo, Amazwi okugqugquzela, ezemvelo namahlathi, Ezepolitiki kanye nezinkondlo. uhlelo olwakhelwe abantu abasha phakathi nesonto ngehora lesithathu kuya kwelesihlanu.

 

 

 • Saziso Dlamini

  Monday to Friday

  15h00 - 17h00

 • Khwezi Sports Zone

  Sipho Chule and Mlungelwa Duma

Sipho Chule and Mlungelwa Duma | Monday to Saturday

Ekuseni: 06h30 - 07h00, 08h05 & 09h05
Emini: 13h30, 15h30 & 16h30
Ntambama: 18h05 - 19h00
Ngo Mgqibelo lutholakala ngo 06h00 - 07h00 nango 17h00 - 18h00

Khwezi Sports Zone

Khwezi Sports Zone uhlelo lwezemidlalo olukunikeza ulwazi ngezindaba zezemidlalo ezahlukahlukene njengoba singena sigxile ezindabeni ezenzeka emiphakathini esakhele kanye naleyo esifinyelela kuyona. Loluhlelo lukunikeza okwenzeka esigabeni seABC Motsepe league esifundazweni KwaZulu Natal. Sibheka nezindaba ezahlukene zezemidlalo ongabala i-Boxing, Rugby, Cricket, Swimming kanye ne Tennis. Asigcini lapho njengoba sibuye sibheke izigaba ezahlukene zalapha eNingizimu Afrika okunguGlad Africa Championship kanye ne Premier Soccer League. Sibe sesikubhekela amaligi amakhulu emhlabeni okuyi EPL (England), Serie A(Italy), Bundesliga (Germany), Spanish Laliga (Spain).

Blessing Sincuba and Thembelani Buthelezi | Monday to Saturday

Amabalengwe:  17h05 kuya ku-18h00
Ezinohlonze: 13h05 kuya ku -13h40
Ezasekuseni: 05h30 kuya ku-06h30
Ezihluba udlubu ekhasini: 05h30 kuya ku-06h00 (Ngomgqibelo)

Izindaba Zomphakathi

 • Blessing Sincuba

 • Thembelani Buthelezi

Ezinhlelweni zethu zezindaba zomphakathi ngokuhlukana kwazo ilapho sikleza khona kogwansile sikwethulele izindaba ezidle ngeqiniso zagqama ngokungachemi. Sinalezinhlelo, Amabalengwe, Ezasekuseni, Ezinohlonze neZihluba udlubu ekhasini. Kuzona zonke izinhlelo zethu zezindaba zomphakathi sithinta izindaba esifundazweni nakuzwelonke.