• Don Dlamini

  Monday to Friday,

  21h05 - 00h00

Don Dlamini | Monday to Friday, 21h30 - 00h00

Hlala Nathi

Hlala Nathi uhlelo lwasebusuku, emva kweziphithiphithi zosuku, kuba isikhathi sokuhlala udlinze ngezinto ezahlukene ezithinta impilo. Siphinde sibe nezihloko ezinyakazisa umuntu ongaphakathi kanye nesimo sengqondo ngoba abantu banqoba kuqala engqondweni bese beyanqoba. Siphatha nezabashadile lapho sibheka izihloko zokuhlala kahle emshadweni. Imishado iyahlengeka kuthi abebengasabhekani bayavuseleleka, bahlale phansi balungise izinkinga. Njalo uhlelo siluvala ngomthandazo sithi let God be the last one to speak to you kanti futhi sidlala umculo omnandi kusebeusuku.

Hlala Nathi is a night programme after all the business of the day, it a time where you relax and meditate on different about life. We also have heart moving topics and mental state because people must first have victory in the mind to be able to conquer in life. We have a feature concerning marriage. Marriages get mended even those who are having problems get be revived again, they sit down and fix what is broken. We always open the show with a prayer where we say let God be the last one to speak to you, we also have good music.

Mmangaliso Zuma | Monday to Friday, 11h00 - 14h00

Imini Yethu

IMini Yethu, uhlelo lwasemini, phakathi nezinsuku olugxile ekwakheni, nasekuthuthukiseni umphakathi ngezingosi ezifundisayo futhi ezicobelelana ngolwazi; kukho konke umlaleli abhekana nakho. Thokozela loluhlelo olulungele wonke umuntu, futhi olukunika nomculo othokozisa inhliziyo.

Imini Yethu, is a midday show that airs on weekdays. It mainly focuses on community development and empowerment, with features that educate and inform the listener, in all aspects of life.  Tune in to the show for people of all ages that also plays you heart-warming music. Our features focus on Ilungelo lami, Psychosocial wellness, Health matters, disabled programmes and business matters, we also have Focus on the Family and A Word for You.

 • Mmangaliso Zuma

  Monday to Friday

  11h00 - 14h00

 • Nkululeko Duma

  Monday to Friday

  07h00 - 10h00

Nkululeko Duma | Monday to Friday, 07h00 - 10h00

Vuka Nathi Breakfast Show

Abantu abaningi kanye nodokotela bake babalule ukubaluleka kwesidlo sasekuseni, nokuvelayo ukuthi isizathu salokhu ukuthi isidlo sasekuseni simenza umuntu abe nokuqala kahle usuku uma esidlile. Kuyisimo esifanayoke nasemsakazweni uma sibheka uhlelo lasekuseni olufana neVukanathi Breakfast Show.Kuyuhlelo elunesibopho sokwenza umuntu osuke elilalele azizwele enethemba,ulwazi,injabulo kanjalo nokuvuseleleka ngaso sonke isikhathi uma ezithola elilalele.

Izingosi ezitholakala ohlelweni ezifana nemotivation (Amazwi akhuthazayo), sihlaziya ipolitiki, sihlaziya Ezomnotho, Isizulu sithi azibuye emasisweni,yingakhoke uhlelo lweVuka Nathi Breakfast Show liqoke ukuba nengosi esuke iqondisa ukukhuluma okuyikho uma kuza ekukhulunyweni kolimi lwesizulu. Izwe liyakhula liyephambili futhi nomnotho usimame ngenxa yokuba khona kwamabhizinisi ahlukahlukene asuke etholakala ezweni, Kungaba inkinga futhi kube nzima ukuthi umuntu angakwazi ukulalela uhlelo lasekuseni kodwa impilo yokumgqondo (Mental Health) yakhe ingekho esimeni esilungile, i-Clinical Psychologist ezimele kuleli, yenza isiqinekiso sokuthi uzishiya izinkinga eziphathelene nesimo sokomgqonso zixazululekile njalo ngolwesibili.

Amadoda adlala enkulu indima ukwakha imindeni nokuletha uzinzo emiphakathini kodwake mumva nje sezithanda ukushintsha izinto njengoba esevela njengabantu abahlukumezayo nabangenanembeza,ingosi isigcawu samandoda nomfundisi Masikane yenza konke okusemandleni ukushintsha ukubukwa okunjalo kwamadoda ngokubheka zonke izinto ezithinta amadoda kodwa okungakhulunywa ngazo. Ezokungcebeleka kanye nezindaba ezisuke zihambe phambili evikini ziyizingosi ezikhuthaza ukuba nolwazi njengomuntu ngakho konke ukusuke kwenzeka ezweni kanye nokukhuthaza ukuthi abantu bazijwaye ukuphumuza inqondo ngokuvakashela izindawo ezahlukene.

Doctors daily emphasize that important of breakfast because it is found that it a good way to start your day. Therefore, it is the same thing with radio, Vukanathi breakfast show plays that role to a person who woke up to a new day to give them hope, knowledge, joy and a revive for the new day.

Features that are found in the show are: motivational talks (words of encouragement), analyzing politics and economic related matters. In Zulu there is a saying that says Let’s go back to our roots therefore, the programme proudly has a specific feature where the Zulu language is being corrected in the manner that we speak it. Vukanathi breakfast show also cares greatly about the important of the listeners mental health, therefore we have an independent clinical psychologist who ensures that the problems regarding mental health are answered and solved, which is featured every Tuesday.

Men play a big role in the families and communities however lately they are seen as people who are heartless and abusive. That is why we have a feature called Isigcawu samadoda (Men’s platform) with Pastor Masikane, this feature focuses on the things that men face but is not publicly spoken about and it ensures that this mind set is being changed about men. Also, the tourism feature encourages people to visit places.

Simthande Myeza | Monday to Friday, 15h00 - 17h00

Hamba Nathi Drive

I-Hamba Nathi Drive nguhlelo olwenzelwe abantu abasha kanye nawo wonke umuntu osuke esendleleni ebheke ekhaya ntambama phakathi nezinsuku. Kulolu hlelo, sikunika ulwazi ngokwenzeka emgwaqeni, ezobuchwepheshe besimanje, ezomthetho, ezempilo, ezobulili, ezomnotho, ezase-Afrika kanye nezindaba zakamuva. Sikhuluma ngezihloko ezilula ezikwenza ujabule uphinde upholise ikhanda emva kosuku olude.

Hamba Nathi Drive is a programme that is for young people and anyone else who is travelling home in the afternoon on weekdays. In this programme we give traffic updates, technology information, law related matters, health related issues, gender matters, economic updates, Africa and the latest news. We talk about light topic that will make you happy and relaxed after a long day.

Sakha Isizwe no-Simthande Myeza, Monday to Friday, 19h30 to 20h30.

Sikwethulela izingxoxo ezikhuluma ngemisebenzi eyenziwa zinhlangano ezahlukene ngenhloso yokuthuthukisa umphakathi. Siphinde sibe nama-documentary lapho sisuke sikwethulela khona ucwaningo olunzulu ngezihloko ezahlukene. Sikulethela ongoti abakhuluma ngezolimo kanye nezomthetho ukuze uhlale uhlomile ngolwazi.

Sakha Isizwe programme we give you the talk shows with different organisation that aims to develop the communities. We also have documentaries, where we give you in-depth research on different topics. We bring you experts who talk about farming and economy, to enrich you with knowledge.

 

 

 • Simthande Myeza

  Monday to Friday

  15h00 - 17h00

 • Khwezi Sports Zone

  Sipho Chule

 • Khwezi Sports Zone

  Siphiwe Ngema

 • Khwezi Sports Zone

  Mlungelwa Duma

Sipho Chule, Siphiwe Ngema and Mlungelwa Duma  | Monday to Saturday

Ekuseni: 06h30 - 07h00, 08h30 & 09h30
Emini: 13h30, 15h30 & 16h30
Ntambama: 18h05 - 19h00
Ngo Mgqibelo lutholakala ngo 06h00 - 07h00 nango 17h00 - 18h00

Khwezi Sports Zone

Khwezi Sports Zone uhlelo lwezemidlalo olukunikeza ulwazi ngezindaba zezemidlalo ezahlukahlukene njengoba singena sigxile ezindabeni ezenzeka emiphakathini esakhele kanye naleyo esifinyelela kuyona. Loluhlelo lukunikeza okwenzeka esigabeni se ABC Motsepe league esifundazweni KwaZulu Natal. Sibheka nezindaba ezahlukene zezemidlalo ongabala i-Boxing, Rugby, Cricket, Swimming kanye ne Tennis. Asigcini lapho njengoba sibuye sibheke izigaba ezahlukene zalapha eNingizimu Afrika okungu Glad Africa Championship kanye ne Premier Soccer League. Sibe sesikubhekela amaligi amakhulu emhlabeni okuyi EPL (England), Serie A(Italy), Bundesliga (Germany), Spanish La liga (Spain).

Khwezi Sports Zone is a sports programme that gives you update on different sports where we go deep in what is happening in the surrounding areas. It gives you information in what is happening in the ABC Motsepe league in KwaZulu Natal. We look at what is happening in different sports like Boxing, Rugby, Cricket, Swimming and Tennis. We do not end there; we also go in looking at the different levels in sports here in South Africa which are Glad Africa Championship and Premier Soccer League.  We also take time in looking at the big leagues which includes EPL (England), Serie A (Italy), Bundesliga (Germany), Spanish La liga (Spain)

Blessing Sincuba and Thembelani Buthelezi | Monday to Saturday

Amabalengwe:  17h05 kuya ku-18h00
Ezinohlonze: 13h05 kuya ku -13h40
Ezasekuseni: 05h30 kuya ku-06h30
Ezihluba udlubu ekhasini: 05h30 kuya ku-06h00 (Ngomgqibelo)

Izindaba Zomphakathi

 • Blessing Sincuba

 • Thembelani Buthelezi

Ezinhlelweni zethu zezindaba zomphakathi ngokuhlukana kwazo ilapho sikleza khona kogwansile sikwethulele izindaba ezidle ngeqiniso zagqama ngokungachemi. Sinalezinhlelo, Amabalengwe, Ezasekuseni, Ezinohlonze neZihluba udlubu ekhasini. Kuzona zonke izinhlelo zethu zezindaba zomphakathi sithinta izindaba esifundazweni nakuzwelonke.